Canal Digitals vilkår for tilgang til WiMP

Abonnementsvilkår for tilgang, betingelser og vilkår for bruk av WiMP.

Les Canal Digitals Vilkår for tilgang til WiMP

Les betingelser og vilkår for bruk av WiMP via Canal Digital

1 VILKÅRENES OMFANG OG FORUTSETNINGER

Canal Digital Kabel-TV AS og Canal Digital Norge AS (heretter samlet benevnt ”CD”) tilbyr en rekke av sine kabel- og satellitt-TV-abonnenter (heretter benevnt enkeltvis som ”Kunden”) tilgang til WiMP Music AS’ (heretter ”WiMP”) online-musikktjeneste ”WiMP Basic” som en del av CDs pakketilbud.

Disse vilkårene (”CD-Vilkårene”) regulerer forholdet mellom CD og Kunden i forbindelse med kundens tilgang til WiMP Basic. Med mindre annet følger uttrykkelig av disse CD-Vilkårene, reguleres Kundens tilgang til og bruk av WiMP Basic og eventuelle tilleggstjenester i sin helhet av WiMPs End User License Agreement (”WiMP EULA”). Ved motstrid mellom disse CD-Vilkårene og WiMP EULA, skal CD-Vilkårene gis forrang.

Det er en forutsetning for tilgang til WiMP Basic at Kunden til enhver tid har et gyldig abonnement med CD, og at Kunden aksepterer WiMP EULA. WiMP har gitt CD fullmakt til å innhente Kundens samtykke til WiMP EULA. 

Kunden anses å ha akseptert disse CD-Vilkårene ved å trykke på ”Jeg har lest og aksepterer vilkårene”. Disse CD-Vilkårene har ingen innvirkning på Kundens rettigheter og plikter i forbindelse med øvrige tjenester som inngår i CDs pakketilbud, idet disse reguleres utelukkende av CDs alminnelige abonnementsvilkår.[1]

2 NÆRMERE OM WIMP BASIC

CD tilbyr sine Kunder tilgang til WiMPs musikktjeneste, for tiden kalt WiMP Basic, via PC eller Mac som en del av CDs pakketilbud.

Mer informasjon om WiMP Basic finnes på [www.wimp.no] og [www.canaldigital.no]. 

3 KJØP AV TILLEGGSTJENESTER OG FAKTURERING

Kunden skal ikke betale vederlag for tilgang til WiMP Basic ut over det løpende vederlaget som Kunden er forpliktet til å betale for CDs pakketilbud.

Kunden vil imidlertid, i den utstrekning det følger av WiMP-EULA, kunne tilbys muligheten til å kjøpe tilleggstjenester fra WiMP som for eksempel oppgraderinger, nedlasting av musikk på mp3-format og lignende.

Dersom Kunden velger å kjøpe tilleggstjenestene som for tiden kalles ”Premium” og ”Premium Family”, vil vederlaget bli fakturert av CD på vegne av WiMP. Vederlag for Premium og Premium Family faktureres sammen med vederlaget for CDs egne tjenester og produkter for tilsvarende periode, og fremkommer som en egen post på Kundens faktura. Mer informasjon om ”Premium” og Premium Family” finnes på [www.wimp.no].

I den grad Kunden velger å kjøpe ”Premium Family” eller andre tilleggstjenester som gir tredjepersoner lovlig tilgang til WiMPs tjenester, innestår Kunden for at de aktuelle tredjepersoner har blitt gjort kjent med innholdet i disse CD-Vilkårene og har akseptert å være bundet av dem.

For øvrige tilleggstjenester (det vil si alle andre tilleggstjenester enn Premium og Premium Family) faktureres Kunden direkte av WiMP gjennom WiMPs til enhver tid gjeldende betalings- og fakturaalternativer.

CD gjør for ordens skyld oppmerksom på at WiMP alene er ansvarlig for samtlige tilleggstjenester og for at slike leveres i tråd med avtalen mellom WiMP og Kunden, jf punkt 8 nedenfor. 

4 SUPPORT

CD vil tilby kundesupport for spørsmål som knytter seg til registrering, fakturering av opp- og nedgraderinger til/fra Premium og Premium Family. For alle andre spørsmål vil Kunden bli henvist til informasjon som finnes på WiMPs hjemmeside [www.wimp.no].

5 OPPHØR AV TILGANGEN TIL WIMP

Kundens tilgang til WiMP Basic som del av CDs pakketilbud opphører automatisk

a) ved opphør av Kundens abonnement med CD; eller
b)dersom WiMP opphører å være en del av CDs pakketilbud til Kundene, for eksempel ved bortfall av CDs rettigheter til å tilby WiMP til sine Kunder; 
i begge tilfeller uavhengig av opphørsgrunn.

Dersom Kunden ønsker å benytte WiMP-tjenester etter at tilgangen til WiMP Basic er opphørt slik beskrevet i avsnittet ovenfor, må Kunden selv reaktivere sin brukerkonto hos WiMP på WiMPs hjemmesider. CD vil i tilfelle i en rimelig periode gi Kunden informasjon om hvordan Kunden kan gå frem for å reaktivere brukerprofilen.

Kunden må gjennomføre de nødvendige skritt for å videreføre brukerprofilen innen rimelig tid etter opphøret av Wimp-tilgangen.

6 PERSONOPPLYSNINGER

Data om Kunden som CD får tilgang til i forbindelse med Kundens registrering på ”Min Side” og eventuell etterfølgende fakturering av tilleggstjenester vil bli behandlet av CD. Slike personopplysninger blir kun brukt til det formål de er innhentet for.

Kunden gir sitt samtykke til at CD, i den grad det er tillatt etter gjeldende personvernlovgivning, kan behandle, herunder sammenstille, opplysninger knyttet til Kundens brukernavn om Kundens bruk av WiMPs tjenester, for eksempel hvilken type WiMP-abonnement Kunden har, hvilken type musikk Kunden hører på, hvor ofte Kunden bruker tjenesten og demografiske forhold, samt at CD kan dele slike opplysninger med WiMP. Formålet med å sammenstille og dele slike opplysninger er å kunne videreutvikle og tilby Kunden en bedre musikktjeneste, samt å benytte generell kunnskap om bruk av WiMPs tjenester i markedsføringsøyemed.

Kunden har rett til innsyn i lagrede personopplysninger om Kunden. CD plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om opplysninger vedrørende Kundens bruk av tjenestene med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, CD er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon eller slik utlevering er nødvendig for å håndheve disse CD-Vilkårene. Nærmere informasjon om CDs behandling av personopplysninger er inntatt på [canaldigital.no].

CD er ikke ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som Kunden velger å gi til WiMP i forbindelse med Kundens bruk av WiMP-tjenestene.

7 ENDRINGER I WIMP-TJENESTEN

CD har ingen innflytelse på innholdet i WiMPs tjenestetilbud. WiMPs adgang til å foreta endringer i sitt tjenestetilbud til Kundene, herunder endringer i WiMP Basic og eventuelle tillleggstjenester som Kunden har kjøpt, reguleres i sin helhet av WiMP EULA og er utelukkende et forhold mellom WiMP og Kunden. CD har ikke noen form for ansvar for eventuelt mislighold av WiMPs forpliktelser overfor Kunden eller øvrige forhold knyttet til WiMP-tjenestene.

Endringer i eller bortfall av WiMP-tjenester gir ikke Kunden rett til å heve Kundens avtaler med CD. Kundens oppsigelses- og hevingsadgang i forhold til avtaler mellom Kunden og CD reguleres av CDs alminnelige abonnementsvilkår.

8 KUNDENS ANSVAR VED BRUK AV WIMP-TJENESTENE

Kundens bruk av WiMP-tjenestene reguleres av WiMP EULA, og er utelukkende et forhold mellom Kunden og WiMP.

Kunden er innforstått med at Kunden selv har ansvaret for og risikoen forbundet med egen bruk av WiMP-tjenestene. CD er ikke på noen måte ansvarlig for tap og skade som bruken av WiMP-tjenestene måtte påføre Kunden og Kundens utstyr, eventuelle feil og mangler ved WiMP-tjenestene, krenkende eller støtende innhold i WiMP-tjenestene, WiMPs markedsføring og behandling av Kundens personopplysninger eller andre forhold forbundet med WiMP og/eller WiMP-tjenestene.

Kunden aksepterer å holde CD skadesløs for og mot ethvert krav som reises mot CD av WiMP eller andre tredjeparter i forbindelse med Kundens bruk av WiMP-tjenestene, herunder krav mot CD som følge av faktisk eller påstått krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter. 

9 ENDRINGER I CD-VILKÅRENE

CD har rett til å endre disse CD-vilkårene med to måneders varsel. Kunden informeres skriftlig via brev, e-post eller faktura-vedlegg om vilkårsending til ulempe for kunden, dersom slike skyldes forhold innenfor CDs kontroll. Endring av øvrige avtalevilkår kan gjøres etter kunngjøring. Ved å benytte WiMP-tjenesten etter at eventuelle endringer er trådt i kraft, gir Kunden sitt samtykke til å være bundet av endringene.


[1] For kunder med satellitt-TV-abonnement og kunder med kabel-TV-abonnement reguleres rettigheter og plikter for øvrige tjenester av henholdsvis  ”Generelle abonnementsvilkår for digitalt program- og tjenestetilbud med tilhørende mottakerutstyr fra Canal Digital Norge AS” og ”Alminnelige vilkår” slik disse er til enhver tid. 


 

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV WIMP VIA CANAL DIGITAL

1. INNLEDNING

Nærværende dokument (”Avtalen”) fastsetter hvilke betingelser og vilkår som gjelder for sluttbruker (”Kunden”) i forbindelse med hans/hennes bruk av musikktjenesten WiMP (”Tjenesten”). Som Kunde regnes også registrerte tilleggsbrukere der dette er tillatt i henhold til gjeldende abonnement.

Tjenesten leveres av WiMP Music AS (”Leverandøren”) eller av Leverandørens oppnevnte samarbeidspartner, f.eks. Kundens mobiloperatør eller tv-distributør. Vilkårene i denne Avtalen gjelder så langt ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom Kunden og Leverandørens samarbeidspartner.

Med Tjenesten menes alle tjenester levert av Leverandøren eller av Leverandørens samarbeidspartner som har en naturlig sammenheng med den digitale musikkavspilleren WiMP. Dette kan inkludere, men er ikke avgrenset til, PC/Mac-basert applikasjon, applikasjoner for mobile håndsett, kjøp av musikkfiler gjennom applikasjonsgrensesnittet og WiMP sine nettsider.

2. FORUTSETNINGER FOR TILGANG TIL TJENESTEN

For å kunne bruke Tjenesten må Kunden ha en fungerende internettilgang. Kostnader for internettilgang må dekkes av Kunden. Dette gjelder også ved bruk av Tjenesten på mobiltelefon. Kunder som benytter Tjenesten via mobiltelefon må selv gjøre seg kjent med hvilke datatrafikkpriser som gjelder for sitt spesifikke abonnement.

3. KJØP, PRISINFORMASJON OG BETALINGSVILKÅR

Kunden må være minst 18 år eller inneha samtykke fra foresatte for å kunne kjøpe tilgang til Tjenesten eller for å foreta kjøp i tilknytning til Tjenesten. Tilgang til Tjenesten skjer ved tegning av abonnement og/eller nedlastning av applikasjon(er) fra Tjenestens nettsider.

Kjøp av tilgang til Tjenesten vil som hovedregel initiere et abonnement. Tjenesten tilbys under ulike typer abonnement, jf. denne Avtalens punkt 4. Ved kjøp av abonnement gjennom betalingsformer som tillater automatisk gjentakende betaling (som f.eks. kredittkort) vil betalingen gjentas automatisk når betaling for neste periode forfaller.

Kjøp av musikkfiler for nedlastning i Tjenesten blir som hovedregel belastet separat og i form av en engangskostnad, jf. denne Avtalens punkt 4. Denne kostnaden vil belastes via den valgte betalingsformen.

Prisendringer kan forekomme, og slike prisendringer vil annonseres på Tjenestens nettsider i god tid før endringene blir gjort gjeldende. Varslede prisendringer vil tidligst gjøres gjeldende i første mulige periode som Kunden ikke allerede har blitt belastet for. Fortsatt bruk av Tjenesten etter en slik varslet prisendring ansees som samtykke til den nye prisen.

Alle priser som er annonsert på Tjenestens nettsider inkluderer merverdiavgift.

4. ABONNEMENT

For kunder av Canal Digital er Tjenesten tilgjengelig som Basic-, Premium- og Premium Family-abonnement. De nærmere vilkårene for de ulike abonnementene fremgår nedenfor.

Kunder av Canal Digital får tilbud om kostnadsfri bruk av abonnementet WiMP Basic. WiMP Basic gir Kunden tilgang til Tjenesten via brukerterminaler som for eksempel PC eller Mac. Tjenesten kan imidlertid ikke brukes via applikasjoner for mobile håndsett eller via andre grensesnitt der Tjenesten gjøres tilgjengelig via mobile enheter, uavhengig av om disse er klassifisert som en ”datamaskin” og om overføring av Tjenesten til slike enheter kan gjennomføres via Wi-Fi, WiMax, mobil overføring eller andre digitale overføringsmetoder. Tjenesten kan ikke brukes offline og Kunden kan ikke lagre nedlastingene i Tjenesten. Kunden kan oppgradere WiMP Basic til WiMP Premium eller WiMP Premium Family.

WiMP Premium gir Kunden rett til å bruke Tjenesten via opptil tre brukerterminaler, som for eksempel PC eller Mac, og tre godkjente mobile håndsett som eies av Kunden. WiMP Premium gir Kunden adgang til å bruke Tjenesten offline og til å lagre nedlastingene i Tjenesten.

WiMP Premium Family gir Kunden rett til å bruke Tjenesten via opptil fem brukerterminaler, som for eksempel PC eller Mac, og fem godkjente mobile håndsett som eies av Kunden. WiMP Premium Family gir Kunden adgang til å bruke Tjenesten offline og til å lagre nedlastingene i Tjenesten.

WiMP Premium Family gir Kunden videre rett til å registrere to tilleggsbrukere av Tjenesten. Slike tilleggsbrukere registreres via Kundens personlige side hos Canal Digital. Tilleggsbrukerne må være medlemmer av samme husholdning som Kunden. Ved registrering av tilleggsbrukere garanterer både Kunden og tilleggsbrukerne at de tilhører samme husholdning, og at tilleggsbrukernes fakturaadresse for kjøp av musikkfiler for nedlasting i Tjenesten er den samme som Kundens fakturaadresse for WiMP Premium Family. For at tilleggsbrukerne skal få tilgang til Tjenesten må tilleggsbrukerne akseptere denne Avtalen. En slik aksept kan gis av tilleggsbrukerne selv eller av Kunden. Dersom Kunden aksepterer Avtalen på tilleggsbrukernes vegne innestår Kunden for å ha nødvendig fullmakt fra tilleggsbrukerne for å kunne inngå Avtalen på deres vegne. Ved aksept av Avtalen som nevnt i denne bestemmelsen blir tilleggsbrukerne underlagt de rettigheter og forpliktelser som gjelder for Kundens bruk av Tjenesten i henhold til denne Avtalen.

Kjøp av WiMP Premium og WiMP Premium Family belastes Kunden gjennom fakturaen fra Canal Digital. Dette gjelder likevel ikke Kundens eller tilleggsbrukernes kjøp av tilleggstjenester, som for eksempel kjøp av musikkfiler for nedlasting i Tjenesten. Disse kostnadene belastes Kundene separat og faktureres direkte av Leverandøren.

Leverandøren kan stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom det er grunn til å tro at Kunden misbruker Tjenesten, for eksempel ved at WiMP Premium Family registreres for tilleggsbrukere som ikke tilhører samme husholdning som Kunden eller at Tjenesten benyttes av andre enn Kunden.

Leverandøren kan videre stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kundens tilgang til WiMP Basic opphører som følge av at Kunden ikke lenger er abonnent av Canal Digital eller dersom Tjenesten opphører å være en del av Canal Digitals pakketilbud, og Kunden ikke reaktiverer sin brukerkonto hos Leverandøren og aksepterer Leverandørens alminnelige brukervilkårene for Tjenesten innen rimelig tid etter opphøret av tilgangen til WiMP Basic.

Nærmere informasjon om de ulike abonnementene finnes på nettsidene til Tjenesten og nettsidene til Leverandørens samarbeidspartner.

Løpende abonnement av WiMP Premium og WiMP Premium Family vil automatisk fornye seg for ytterligere 30 dager ved utløp av forrige 30 dagers periode.

Som hovedregel vil det ikke være bindingstid. Det kan allikevel forekomme bindingstid på enkelte abonnement, og dette vil i så fall være tydelig kommunisert i salgsøyeblikket og under produktinformasjon på nettsidene til Tjenesten.

Abonnement kan sies opp fortløpende. For abonnement uten bindingstid vil oppsigelsen tre i kraft ved utgangen av den perioden som Kunden allerede har betalt for. For abonnement med bindingstid vil oppsigelsen tre i kraft ved utgangen av bindingstidsperioden.

Endringer av hvilke komponenter et abonnement består av kan forekomme. Typisk kan slike endringer dreie seg om hvilke type plattformtilgang man har, om det inkluderer et visst antall nedlastninger i måneden og/eller om det er en eller flere brukerlisenser knyttet til abonnementet. Enhver relevant komponentendring vil kommuniseres til Kunden i god tid før endringene blir gjort gjeldende. Varslede komponentendringer vil tidligst gjøres gjeldende i første mulige periode som Kunden ikke allerede har blitt belastet for. Fortsatt bruk av Tjenesten etter en slik varslet komponentendring ansees som samtykke til den nye abonnementstypen.

5. KUNDENS ANGRERETT

Kunden kan angre kjøpet av Tjenesten etter angrerettslovens bestemmelser. Angreretten gjelder frem til Kunden første gang logger seg på og dermed tar i bruk Tjenesten.

6. BEGRENSNINGER VED KUNDENS BRUK AV TJENESTEN

Tjenesten er kun tilgjengelig for personer registrert med et norsk mobiltelefonnummer, og bruk av Tjenesten skal kun være til privat bruk. Bruk av Tjenesten i kommersielle og offentlige sammenhenger er ikke tillatt.

Videre er det ikke tillatt å bruke Tjenesten på en måte som vil være i strid med de rettighetsbegrensninger som gjelder for innholdet i Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke avgrenset til, forbud mot å (i) gjøre tekniske inngrep i Tjenesten for å bruke Tjenesten på annen måte enn det som er tiltenkt og tillatt i henhold til denne Avtalen, (ii) kopiere og/eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, (iii) overdra brukernavn og passord til andre, (iv) gå rundt tekniske mekanismer i Tjenesten som er etablert for å beskytte innhold fra reproduksjon/distribusjon og (v) ikke respektere gjeldende geografiske/territoriale begrensninger.

Tjenesten kan inneha komponenter som tar i bruk midlertidig lagring av innhold på de forskjellige plattformene (også kalt ”offline mode”). Kunden har tilgang til dette innholdet så lenge Kunden har gyldig tilgang til dette i henhold til sitt gjeldende abonnement. Det er ikke tillatt å tilegne seg tilgang til dette innholdet via andre mekanismer enn de som er tilgjengelige via Tjenesten. Slik innhold skal ikke kopieres og/eller gjøres tilgjengelig utenfor Tjenesten.

Nedlastet innhold som er kjøpt gjennom Tjenesten (typisk musikkfiler) er tillatt brukt på alle plattformer som tilhører Kunden selv, så sant slik bruk ikke er i strid med de andre vilkårene beskrevet i denne Avtalen.

7. OPPHAVSRETTBEGRENSNINGER PÅ INNHOLDET

Innholdet i Tjenesten og dets rettigheter tilhører tredjeparter og er kun for Kundens personlige bruk. All kopiering, distribusjon eller annen bruk av slikt innhold er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra rettighetshaverne til innholdet. Kunden har ingen rettigheter til kommersiell bruk, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribusjon eller promotering av innholdet. Kunden har heller ingen rettigheter til bruk som krever en lisens for offentlig fremføring. Kunden skal bare bruke innholdet på plattformer som Kunden selv leier eller eier og som støtter det tekniske beskyttelsessystemet. Kunden skal ikke omgå det tekniske beskyttelsessystemet.

8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (PERSONVERN)

Leverandøren behandler personopplysninger i henhold til norsk lov, og Leverandøren innhenter og lagrer kun informasjon om Kunden som er nødvendig for å gjennomføre forpliktelsene i Avtalen med Kunden. Kundens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Leverandøren skal få gjennomført Avtalen med Kunden eller avtale med samarbeidspartner, eller i lovbestemte tilfeller.

Hvis Kunden samtykker til det, kan også Leverandøren bruke personopplysninger til andre formål. Slik samtykke er frivillig og vil i alle tilfeller bli særskilt bedt om.

9. LEVERANDØRENS RETTIGHETER

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Leverandørens side, kan Leverandøren fjerne Kundens tilgang til Tjenesten.

Kunden samtykker til at Leverandøren kan bruke informasjon som er knyttet til Kunden i forbindelse med fremstilling og markedsføring av Tjenesten til Kunden, teknisk drift, for intern statistikk og i det kontinuerlige arbeidet med å forbedre Tjenesten. Kunden samtykker i denne sammenheng til at Leverandøren kan distribuere slik brukerinformasjon til Canal Digital.

Kunden samtykker videre til at Leverandøren kan innhente nødvendig teknisk informasjon fra operatører og andre nettverksleverandører for å tilby de aktuelle tjenestene. Slik teknisk informasjon inkluderer, men er ikke avgrenset til, informasjon som mobilnummer, IP-adresse og terminaltype. Denne informasjonen skal ikke distribueres til tredjepart.

Kunden samtykker til at Leverandøren kan sende tjenesterelatert informasjon til Kunden i form av SMS og e-post. En forutsetning for at Leverandøren skal kunne sende Kunden slik tjenesterelatert informasjon er imidlertid at Leverandørens samarbeidspartner har samtykket til dette.

Kunden samtykker til at Leverandøren, med bakgrunn i Kundens bruk av Tjenesten, kan kommunisere til Kunden via de forskjellige markedsflatene/markedsvinduene som til enhver tid er tilgjengelige i de forskjellige plattformsversjonene av Tjenesten.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE TJENESTEN

Tjenesten leveres som den er, og Leverandøren forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og utvalg av innhold på en løpende basis.
Mindre tekniske problemer må påregnes og kvalifiserer ikke til vesentlig mislighold av Avtalen mellom Kunde og Leverandør. Jevnlige oppdateringer av Tjenesten vil også kunne forekomme.

Leverandøren står fritt til å tilby tilgang til Tjenesten via de mobile håndsett som Leverandøren finner formålstjenelig. Leverandøren forbeholder seg også retten til å ikke lenger støtte enkelte mobile håndsett som tidligere har vært støttet.

11. BRUKERFORUM

På brukerforum tilhørende Tjenesten forplikter Kunden seg til ikke å skrive noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt eller på annen måte er i strid med norsk lov. Leverandøren tillater ikke innhold eller distribusjon av meldinger som er trakasserende, bevisst sprer usannheter eller som på annen måte vil oppfattes som upassende. Andres identitet skal heller ikke avsløres uten eksplisitt samtykke.

12. TVISTELØSNING

Tvister skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for passende klageorgan eller de alminnelige domstoler ved saksøktes verneting.

13. ENDRINGER TIL DISSE VILKÅRENE/AVTALEN

Leverandøren kan til enhver tid endre vilkårene i denne Avtalen eller innføre nye eller ytterligere regler, vilkår eller betingelser for Kundens bruk av Tjenesten med to måneders varsel. Kunden skal informeres skriftlig om endringer som er til ulempe for Kunden, såfremt endringene skyldes forhold innenfor Leverandørens kontroll. Kunden skal innen en fastsatt frist ha mulighet til å akseptere slike endrede vilkår i Avtalen. Endring av øvrige avtalevilkår kan gjøres etter kunngjøring. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at de endrede vilkårene er trådt i kraft, innebærer dette at Kunden aksepterer de endrede vilkårene.

Tilbake til Abonnement og a...

Spørreundersøkelse

Hei, vi foretar for tiden en spørreundersøkelse.
Vi setter stor pris på om du kan sette av et par minutter til oss.