Generelle abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for Canal Digital Kabel TV AS. Gjeldene fra 24.10.2013.

1 AVTALENS OMFANG OG FORUTSETNINGER

Disse vilkår gjelder for tilknytning til nett og levering av de produkter og tjenester (samlet kalt ”Tjenestene”) med tilhørende dekoder, modem, programkort, hjemmesentral eller annet utstyr mellom Kunden og Canal Digital Kabel TV AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu (”CD”). Tjenestenes type, omfang og særlige vilkår følger forøvrig av godkjent Bestillingsskjema, CDs ordrebekreftelse og produktinformasjon inntatt på canaldigital.no.

Som ”Kunde” anses den som har undertegnet Bestillingsskjema eller på annet grunnlag er registrert som kunde i CDs kunderegister. Private kunder må være over 18 år. Kunden plikter straks å gi CD beskjed om adresseendringer eller andre endringer i kundeforholdet. I motsatt fall er Kunden ansvarlig for eventuelt gjenåpningsgebyr og andre kostnader knyttet til manglende endringsmelding.

Kunden anses å ha akseptert CDs avtalevilkår ved signering eller når Tjenestene tas i bruk. CD kan avslå avtale om eller endring av Tjenestene etter en kredittvurdering eller om tidligere abonnementsforhold er vesentlig misligholdt.

Avtalen forutsetter at CD har aksesstilgang til Kundens boenhet. Dersom det er nødvendig med fremføring over tredjemanns grunn for å levere Tjenestene er det en forutsetning for gjennomføring av avtalen at nødvendig tillatelse gis av tredjemenn. Kunden har ansvar for at denne tillatelsen innhentes.

2 EIENDOMSRETT OG ANSVAR FOR NETT

Med grensesnitt menes koblingspunktet mellom CDs nett og Kundens nett. Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder tomtegrensen som grensesnitt. CD utfører service på Kundens nett fra grensesnittet og frem til Kundens første kontaktpunkt. Utskifting av kabler i forbindelse med feil og/eller elde på Kunden nett samt øvrige forhold som ligger utenfor det serviceansvar CD har påtatt seg, er Kundens ansvar og kostnader ved dette dekkes av Kunden.

Med mindre annet er skriftlig avtalt eller følger av denne avtale, har Kunden full rettslig og faktisk disposisjonsrett over kabelfremføringen og utstyretpå sin side av grensesnittet og ansvaret for at dette til enhver tid oppfyller offentligrettslige krav og ikke gir forstyrrelser i CDs eller andre kunders nett.

Medmindre annet er skriftlig avtalt disponerer CD hele frekvensspekteret i Kundens nett. CD har ansvaret for at CDs nett, utstyr og tekniske signal til enhver tid oppfyller offentligrettslige krav, herunder ekomlovens bestemmelser. Tjenester som stiller ytterligere særlige krav til infrastrukturen, leveres kun der infrastrukturen tilfredsstiller disse. 

3 UTSTYR

Leid/utlånt utstyr er CDs eiendom. Kunden skal kun benytte utstyret i samsvar med mottatte bruksanvisninger/ instruksjoner. Kunden skal umiddelbart kontakte CD ved tap eller skade på utstyret.

Reparasjon skal kun foretas av CD eller den CD utpeker. CD er ikke ansvarlig for feil eller mangler dersom skaden skyldes ytre påvirkning, herunder svikt eller feil ved strømforsyning, lynnedslag eller andre forhold utenfor CDs kontroll. Kostnader og risiko knyttet til transport av utstyret til reparasjon eller innbytte er Kundens ansvar, med mindre det foreligger mislighold fra CDs side. Reparasjon eller bytte av utstyr med feil belastes Kunden dersom Kunden eller noen denne er ansvarlig for, har forårsaket feilen. Kunden er ansvarlig for tap av og skader på utstyr i leieperioden frem til tilbakelevering. Kunden skal ikke selge, overlate, leie ut, pantsette eller på annen måte overdra eller låne ut lånt/ leid utstyr.

Kunden er selv ansvarlig for at Kundens eget utstyr (tv-apparat, datamaskin, dekoder, internnett etc) kan benyttes sammen med CDs utstyr og til bruk av Tjenestene. Installasjon, service, endringer, oppgradering og utskifting av eget ustyr er Kundens ansvar, også der dette skyldes nye tekniske standarder eller endringer i CDs nett. Bistand fra CDs kundeservice til slike forhold faktureres etter gjeldene prisliste.

For å sikre kundens tjenestetilbud, kan CD på kundeutstyr som er levert av CD og/eller tilknyttet CDs Tjenester, oppbevare og gjøre endringer av konfigurasjonsinnstillinger og andre relevante parametere samt foreta oppgradering av programvaren. Normalt vil oppgradering av programvaren og endring av konfigurasjonsinnstillinger ikke merkes av Kunden. Hvis en oppgradering fører til at utstyret ikke fungerer normalt, skal CD rette feilen. CD har intet ansvar for eventuelt tap av innhold som er lagret på slikt utstyr.

4 BRUK AV TJENESTENE

Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Tjenestene, herunder for å sikre at mindreårige ikke får tilgang på innhold som etter sin art kan virke skadelig eller støtende. Tjenestene skal kun benyttes til det formål som følger av avtalen eller av lov. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal Tjenestene ikke benyttes utenfor Kundens husstand og skal under ingen omstendighet gjøres tilgjengelig for andre. Kunden må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, koder eller på annen måte foreta/forsøke inngrep i nett eller utstyr for å skaffe seg eller andre uberettiget tilgang til andre Tjenester enn de Kunden abonnerer på eller andre tjenester, opplysninger, data, systemer og annet som ikke er ment for Kunden eller på annen måte forstyrre datasikkerheten. Kunden plikter å oppbevare programkort, brukernavn og passord tilknyttet Tjenestene slik at ingen andre enn Kunden har tilgang til eller får kjennskap til dem.

5 AVTALEPERIODE, OPPHØR

Avtalen er gjensidig oppsigelig med 1 måneds forutgående varsel etter utløpet av den måned oppsigelsen er mottatt i, med mindre Kunden har akseptert et tilbud med bindingstid. Bindingstiden gjelder fra levering av Tjenesten, dog senest 30 dager fra bestilling. Avbryter Kunden avtaleforholdet i bindingstiden påløper et avbruddsgebyr. Ved utløpet av bindingstiden gjelder forannevnte oppsigelsesregler. Ved oppsigelse gis ikke refusjon av eventuelle forskuddsbetalte elementer.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal ved avtalens utløp, herunder ved Kundens bruk av angrerett jf pkt 14 eller ved hevning fra CDs side grunnet Kundens mislighold, utlånt/utleid utstyr returneres til CD i god stand. Dersom slikt utstyr ikke straks leveres tilbake til CD i henhold til de til en hver til gjeldende rutiner, kan CD kreve at utstyret returneres eller belaste Kunden med CDs kostnader tilknyttet utstyret.

For de tilfeller hvor en kollektiv avtale mellom CD og en boligsammenslutning er en forutsetning for Kundens individuelle avtale, vil opphør av den kollektive avtalen automatisk medføre samtidig opphør av Kundens individuelle avtaleforhold.

6 PRIS, BETALINGSVILKÅR OG ENDRINGER

Prisen for de enkelte Tjenestene og eventuelle gebyrer, herunder knyttet til flytting, og andre kostnader følger den til enhver tid gjeldende prisliste inntatt på canaldigital.no.

Kundens betalingsforpliktelse løper fra det tidspunkt CD har aktivert Tjenesten. Betaling av vederlaget skal skje forskuddsvis i henhold til CDs til enhver tid gjeldene faktureringsrutiner og betalingsvilkår. Første faktura vil inkludere etableringsavgift og andre engangskostnader. Ved forsinket betaling påløper morarente etter forsinkelsesrenteloven.

Dersom Kunden mener det er feil ved utsendt faktura, plikter Kunden å klage til CD innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid.

CD har rett til å endre priser og andre vilkår. Når endringene er av en viss betydning og til ugunst for Kunden, skal CD varsle Kunden via brev eller epost, og senest en måned før endringen trer i kraft. Kunder som ikke ønsker å godta slike nye vilkår kan, med mindre endringen skyldes endringer i offentligrettslige regler, vederlagsfritt heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved betaling eller bruk av Tjenestene etter at endringene har trådt i kraft, anses Kunden å ha akseptert endringen.

Når kunden har inngått avtale med CD om levering av Tjenester i et område som ikke er utbygget, påløper et avbestillingsgebyr hvis kunden sier opp avtalen i perioden fra angrerettsfristens utløp og frem til tjenesten er levert. Gebyret er kr 4.500,- fra angrerettsfristens utløp og frem til CD har besluttet utbygging. Når utbygging er besluttet øker avbestillingsgebyret til kr 9.000,-.

7 ENDRINGER I TJENESTENE

Kunden kan når som helst med de begrensinger som følger av denne avtale, herunder bindingstid og oppsigelsestid, endre sammensetningen av sine Tjenester og bestille eller avbestille tillegg til disse.

CD har rett til å endre Tjenestene, dog slik at der endringene er av en viss betydning og av ugunst for Kunden gjelder punkt 6, 4. ledd. Mindre endringer i kanalsammensetning, tekniske spesifikasjoner eller bortfall av kanal eller annet innhold grunnet manglende distribusjonsrettigheter kan gjennomføres uten varsel til Kunden og uten at Kunden kan heve avtalen.

CD har herunder rett til å erstatte eksisterende tekniske infrastruktur med ny infrastruktur og foreta andre oppgraderinger og endringer og tilpasninger av sitt nett/utstyr, selv om dette medfører at Kunden må tilpasse, endre eller skifte ut sitt utstyr.

8 FREMFØRING AV KABEL/PLASSERING AV SKAP

CD har vederlagsfri rett til nødvendig fremføring, vedlikehold og fornyelse av kabler, samt plassering av skap over/på Kundens eiendom for fremføring av Tjenestene. Retten gjelder etter nærmere avtale med Kunden også for fremføring av signaler til tredjemann.

CD skal så langt det er rimelig, følge Kundens ønsker med hensyn til framføringsmåten. Over kabeltraseer kan det ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten samtykke fra CD. CDs rett til kabelføring og evt. skapplassering følger eiendommen og består selv om kundeforholdet opphører.

9 SÆRLIGE VILKÅR FOR DE ENKELTE TJENESTENE

9.1 Kabel-tv

9.1.1 Analog grunnpakke

Den analoge grunnpakken omfatter overføring av formidlingspliktige kringkastingssendinger og de kanaler som er utvalgt i medhold av kringkastingsloven. Fastsettelse og endring av avtalte kringkastingssendinger skal skje i henhold til gjeldende lovgiving. Endringer som følge av programvalg gir ikke hevningsrett etter avtalens punkt 7 og 6 fjerde ledd og kan også gjøres gjeldene mot Kunder i bindingstid.

Ved bortfall av program som ikke skyldes gjennomført programvalg, skal CD dersom det settes inn et nytt program legge vekt på brukerundersøkelser, de vilkår programleverandøren tilbyr, tekniske forhold m.v. Kunden skal varsles om endringen, for eksempel via canaldigital.no. Hvis Kunden har betalt særskilt vederlag for det program som faller bort, og det ikke blir satt inn noe erstatningsprogram, har kunden rett til et tilsvarende avslag. Avslaget beregnes fra bortfallsdagen for programmet. Hvis erstatningsprogrammet har et høyere særskilt vederlag enn det bortfalte programmet, kan leverandøren kreve prisdifferansen dekket, hvis det ikke medfører et vesentlig økt programvederlag for grunnpakken.

9.1.2 Digital–tv

Alle digital-tv-tjenester er kodet og forutsetter utstyr for dekoding. Programkortet og eventuelt annet utstyr fra CD skal bare brukes sammen med den eller de mottaker(e) som er registrert på Kunden i CDs kunderegister. Kunden skal straks etter installasjon gi programkortet og/eller dekoder en personlige PIN-kode. PIN-koden styrer Kundens adgang til enkelte tjenester og Kunden plikter å betale for alle tilleggstjenester som bestilles og bekreftes med PIN-koden.

Programkortet gir tilgang til de betal-tv-tjenester kunden har inngått avtale om å motta og skal kun benyttes for ikke-kommersielle forhold innenfor husstanden med mindre ikke annet er skriftlig avtalt. Endringer i programpakkene gir ikke rett til prisavslag.

9.2 Internett

CD har ikke ansvar for Internettjenestens kvalitet etter modemets nettverksutgang. Den ned- og opplastingshastighet Kunden til enhver tid vil oppnå, avhenger av trafikk i nettet og på Internett, bruk av trådløst nettverk og forhold ved brukers utstyr. CD forbeholder seg rett til å fordele ressursene ved overforbruk hos enkeltkunder innenfor samme område. CD har intet ansvar for avbrutt nedlasting av data.

Kunden plikter å gjøre CD oppmerksom på eventuelle hybelinstallasjoner.

Kunden er selv ansvarlig for å ha tilfredsstillende viruskontroll og brannmur for beskyttelse mot andres uautoriserte tilgang eller bruk av Kundens eller CDs utstyr, programvare eller annen informasjon, herunder sikre eventuelle egne trådløse nett. Nettverk kan kun etableres innenfor egen husstand. Tjenesten er ikke tilpasset bruk for bedrifter med de krav til sikkerhet som dette krever. Kunden plikter å ha satt seg inn i og må følge vanlige nettregler, som nærmere beskrevet på canaldigital.no. Internettjenesten skal ikke benyttes til å drive egne eller kommersielle servertjenester. CD forbeholder seg rett til å overvåke tjenesten for å forebygge og avdekke eventuell misbruk.

9.3 Bredbåndstelefoni

Tilgang til bredbåndstelefoni forutsetter at Kunden abonnerer på internettjeneste fra CD og at Kundens bredbåndstilgang er operativ og fungerer. Kvaliteten på bredbåndstelefonitjenesten avhenger av hastigheten på kundens internettabonnement, mengden av annen trafikk på bredbåndstilknytningen, antall terminaler mv. CD gir ingen garantier for at kvalitetsforringelser forårsaket av slike eller øvrige forhold utenfor CDs kontroll. Kunden er kjent med at CD fraråder bruk av bredbåndtelefoni til alarmtjenester.

Tjenesten omfatter et offentlig telefonnummer og gir Kunden mulighet til å ringe over CDs bredbånd. Kunden har selv ansvaret for at Kundens modem, faks, eller annet utstyr virker sammen med bredbåndsabonnementet. Av sikkerhetsmessige årsaker knyttet til nødetatene plikter Kunden å ikke benytte bredbåndstelefoniabonnementet fra andre adresser enn den som er registrert hos CD.

Telefonnummeret vil bli oppført i offentlige telefonkataloger og vil være tilgjengelig på nummeropplysningstjenester med mindre Kunden reserverer seg mot dette.

Dersom CD på vegne av Telenor-konsernet oppfyller krav om pliktig leveranse av telefonitjenester ved å levere bredbåndstelefoni, og Kunden som følge av dette har fått reduserte installasjonskostnader, plikter Kunden dersom Kunden senere velger å abonnere på tv-tjenester eller internettjenester å dekke fulle installasjonskostnader med fradrag for det Kunden allerede har betalt.

10 PERSONOPPLYSNINGER

CD behandler og lagrer data om Kunden, herunder spesifikk informasjon om Kundens bruk av CDs tjenester. Denne typen personopplysninger blir brukt til å administrere kundeforholdet, sikre god leveranse og fakturering av Tjenestene, og som grunnlag for å distribuere relevant informasjon om CDs Tjenester og Kundens avtaleforhold, herunder via epost, SMS og annen elektronisk kommunikasjon. Kunden kan reservere seg mot å bli kontaktet av CD i markedsføringsøyemed.

For enkelte av CDs tjenester lagres spesifikk informasjon om kundens bruk, eksempel på slik lagret informasjon er filmtittel leid i filmbutikk og benyttet kanal med kvalitetsparametere. Hensikten med lagring av denne typen data er å sikre god kvalitet på de leverte tjenestene, gi kunden relevant produktinformasjon og anbefalinger, samt kunne utføre kundeservice og feilretting. CD har rutiner for oppbevaring og sletting av denne type data jmf Personopplysningsloven. For at CD skal kunne lagre denne typen informasjon må kunden gi sitt samtykke til dette. Dersom Kunden ikke samtykker eller trekker samtykket tilbake kan det medføre at leveransen av enkelte tjenester ikke kan gjennomføres.

Kunden har rett til innsyn i lagrede personopplysninger om Kunden. CD har taushetsplikt overfor uvedkommende om opplysninger vedrørende Kundens bruk av Tjenestene med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, CD er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon eller slik utlevering er nødvendig for å håndheve avtalens vilkår. Nærmere informasjon om CDs behandling av personopplysninger er inntatt på canaldigital.no.

11 CD’S MISLIGHOLD

Kunden plikter å melde feil til CDs kundeservice innen rimelig tid (og senest 3 måneder) etter at feilen ble oppdaget, ellers taper Kunden retten til å gjøre feilen gjeldene i forhold til kompensasjon. Som feil anses mangler i form av forstyrrelser, dårlig kvalitet eller andre forhold som medfører at Kunden ikke kan bruke Tjenestene som forutsatt i avtalen eller forsinkelser i form av at Tjenesten ikke blir levert som avtalt. CD er ikke ansvarlig for feil som skyldes Kunden, forhold Kunden har ansvaret for eller som for øvrig er utenfor CDs kontroll (herunder force majeure). Kunden skal selv undersøke om feil kan skyldes egne forhold og kan bli gjort økonomisk ansvarlig for de kostnader CD måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen skyldes forhold Kunden har ansvar for.

CD er forpliktet til å rette feil som skyldes forhold under CDs kontroll og CD har rett til å bryte nettforbindelser i tilknytning til feilutbedring og vedlikehold. Brudd på eller vesentlig reduksjon i tilgjengeligheten til en eller flere av Tjenestene som har varighet utover 72 timer etter Kunden har meldt feilen til CD gir Kunden rett til et forholdsmessig prisavslag for den berørte del av Tjenesten. Der senere utbedring skyldes Kundens eget forhold, herunder avtale med Kunden knyttet til CDs tilgang til Kundens boenhet, gis det ikke prisavslag. Ved vesentlig mislighold fra CDs side kan Kunden heve avtalen.

Kunden kan kreve erstatning for direkte økonomiske tap (dvs nødvendige og dokumenterte merutgifter) som skyldes feil ved Tjenestene og som CD kunne ha forutsett som en mulig følge av feilen. Dette gjelder likevel ikke hvis CD godtgjør at mangelen skyldes hindring utenfor CDs kontroll og som CD ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt med i betraktning på avtaletiden, eller unngå og overvinne følgene av. CD er ikke ansvarlig for indirekte tap (herunder driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste, tapt produksjon mv) eller for tap som overstiger den årlige sum Kunden betaler til CD for levering av Tjenestene på skadetidspunktet. Nevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke ved forsett eller grov uaktsomhet.

12 KUNDENS MISLIGHOLD, STENGNING

Ved vesentlig mislighold kan CD heve avtalen. Vesentlig mislighold omfatter, men er ikke begrenset til betalingsmislighold utover 14 dager etter at CD har sendt varsel om hevning. Ved heving grunnet Kundens mislighold, plikter Kunden å betale abonnementsavgift for gjenværende del av eventuell bindingsperiode.

Ved forsinket betaling, herunder for andre Tjenester fra CD, for oppgraderinger av kollektive tjenester eller ved uteblitt betaling fra f eks boligsammenslutning, vil CD kunne stenge Tjenestene inntil betaling er mottatt, med mindre Kunden gjør CD oppmerksom på at misligholdet kun gjelder en bestemt Tjeneste. I så fall vil stengning kun gjennomføres i forhold den aktuelle Tjenesten, dog slik at der misligholdet gjelder analog grunnpakke, jf pkt 9.1.1, vil stengning av tekniske grunner medføre automatisk stenging også av andre Tjenester. Ved betalingsmislighold vil CD gi varsel om stengning minst 14 dager før stengning skjer. CD har videre rett til å foreta stengning der CD har saklig grunn til å anta at Kunden har oppgitt feil eller mangelfull kundeinformasjon, benytter ulovlig utstyr, opptrer i strid med gjeldene lovgivning, herunder offentligrettslige teleregler eller regler for beskyttelse av immaterielle rettigheter, på annen måte overtrer nettregler eller grovt misbruker Tjenestene, herunder benytter disse til sjikane. CD skal om mulig gi Kunden varsel om stengning per telefon eller lignende og gi Kunden anledning til å rette forholdet. Der dette ikke er mulig skal CD gi Kunden etterfølgende varsel om endringen. Med mindre stengningen var urettmessig fra CDs side kan gebyr pålegges for stengning og gjenåpning. Betaling etter stengning gir ikke rett til refusjon av uteblitt Tjeneste i stengningsperioden.

CD kan kreve erstatning for det tap CD har blitt påført som følge av Kundens mislighold. Ved annet mislighold enn betalingsmislighold, har CD samme rett til erstatning fra Kunden som Kunden har overfor CD, jf pkt 11, tredje ledd.

13 BRUKSRESTRIKSJONER

CD har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenestene som anses nødvendige av tekniske, driftsmessige eller andre årsaker. I nødsituasjoner, herunder ved force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og miljø, streik eller lock-out, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstand samt ved alvorlig for sabotasje mot nett eller Tjenester kan CD gjennomføre avbrudd eller begrensninger i Tjenestene samt avskjære tilgang til Tjenestene for nye kunder. CD er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

14 ANGRERETT

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted gjelder lov om angrerett. Dersom Kunden etter å benyttet seg av rett til å ta Tjenestene i bruk før utløpet av angrefristen, benytter angreretten, må Kunden dekke CD’s faktiske utgifter knyttet til påbegynnelse av Tjenesten samt eventuelle medgåtte materialer og installasjon av Tjenesten. Nærmere informasjon er inntatt på canaldigital.no.

15 OVERDRAGELSE AV AVTALE

CD har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen. Ved flytting kan Kunden overføre sin avtale til annen person i sin husstand med CDs samtykke som ikke skal nektes uten saklig grunn. Kundens overdragelse av avtalen til andre forutsetter CDs skriftlige samtykke. Før overdragelse må alle Kundens utestående forpliktelser være betalt. Ved overdragelse påløper de til enhver tid gjeldene etablerings- og administrasjonsgebyrer.

16 BRUKERKLAGENEMD

Forbrukerkunder og bedriftskunder med maksimum 10 årsverk kan klage på CDs avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på de leverte Internetttjenester og Bredbåndstelefonitjenester til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Klager kan først innsende klage til BKN når klager har fått skriftlig avslag av CD. Nærmere informasjon er inntatt på brukerklagenemda.no.

17 TVISTER

Tvister vedrørende denne avtale, skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, skal tvisten behandles ved de ordinære domstoler ihenhold til Tvistemålslovens bestemmelser.

Tilbake til Abonnement og a...

Spørreundersøkelse

Hei, vi foretar for tiden en spørreundersøkelse.
Vi setter stor pris på om du kan sette av et par minutter til oss.